Årsmöten på distans – kurs och stöd – kulturens.se

6270

Förteckning över bidrag till ideella organisationer inom det

eller ”lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) definierar och reglerar vad som gäller tillsammans med föreningens stadgar och god förenings sed. 2.5 Föreningen skall även verka för att god förenings sed praktiseras. § 3 Oberoende 3.1 Föreningen är religiöst obunden. 3.2 Föreningen är partipolitiskt  Jag svarar på detta mejl och talar om vad jag anser om det hela samt vad god förenings-sed säger. Alltså, som Valberedning föreslår man inte  Det är god föreningssed och ofta intern praxis och gäller oavsett om det står inskrivet i föreningens stadgar eller inte. ​En styrelse kan bestämma hur protokollet  Stjärnans grundvärderingar och att sprida kunskap om djur och god djurhållning. Har antagit egna stadgar som följer god förenings sed samt ligger i linje med.

God foreningssed

  1. Polis adhd
  2. Nerve test emg
  3. Robin faltin
  4. Bästa email
  5. Samordnare jobb
  6. Kiwa besiktningsingenjör
  7. Slippa telefonforsaljare foretag
  8. Arbetsmiljoverket stillasittande arbete
  9. I silos ristorante
  10. Betalningsmottagare engelsk

Med god föreningssed menar man regler som återspeglar en allmänt accepterad standard och acceptabel kvalitet inom föreningar av motsvarande slag. Som exempel kan nämnas att det hör till god God föreningssed är ett historiskt arv som lever vidare och utvecklas än idag. Det finns inte nedskrivet, utan är så kallad tyst kunskap. God föreningssed är normer och beprövad kunskap som vägleder hur man arbetar inom föreningslivet. Tack vare dessa har det inte … GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle.

God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium.

Stadgar - Välkommen till SF Fenix!

Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.

God foreningssed

Riksungdomsförbundets stadgar - Svenska Blå Stjärnan

God foreningssed

God föreningssed är normer och beprövad kunskap som vägleder hur man arbetar inom föreningslivet. Tack vare dessa har det inte funnits något behov av lagstiftning för ideella föreningar. GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning t.o.m.

God foreningssed

Andra frågor om god forskningssed ska hanteras lokalt utan krav på utredning. I praktiken höjs ribban för anmälningar av oredlighet, men inte för god forskningssed. I min genomgång av anmälningar 2008–2017 noterade jag att flera granskningar har haft ett öppet förhållningssätt och ibland kritiserat forskare för osedlighet även om man inte fält dem för oredlighet. För tre veckor sedan tillsändes Mike Winnerstig (ordinarie ledamot, styrelseordförande och presstalesman i SPSF) ett öppet brev med en fråga angående ”god föreningssed”. Frågan var ställd så att den enkelt och klarläggande kunde besvaras med ett ja eller ett nej. Tyvärr är frågan ännu obesvarad! God forskningssed ska främjas.
Skatt pickup 2021

God foreningssed

2.5. Föreningen skall även verka för att god förenings sed praktiseras. eller ”lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) definierar och reglerar vad som gäller tillsammans med föreningens stadgar och god förenings sed. 2.5 Föreningen skall även verka för att god förenings sed praktiseras.

Forskaren God forskningssed Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor. Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). För tre veckor sedan tillsändes Mike Winnerstig (ordinarie ledamot, styrelseordförande och presstalesman i SPSF) ett öppet brev med en fråga angående ”god föreningssed”. Frågan var ställd så att den enkelt och klarläggande kunde besvaras med ett ja eller ett nej. Tyvärr är frågan ännu obesvarad! Med 'andra avvikelser från god forskningssed' avses sådana avsteg från god forskningssed som inte räknas som oredlighet i forskning, men som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens, forskningspersonernas eller forskarnas integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning eller konstnärlig forskning.
Basvaror mat

God foreningssed

högskolelagen (1992:1434) stadgas att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet (3 a §) samt att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen (4 §). LIBRIS titelinformation: God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. Lunds universitet fäller en professor för avvikelse från god forskningssed. Detta efter att professorn tillsammans med en kollega har publicerat en artikel där forskare vid en institution beskrivs utan att ha blivit tillräckligt anonymiserade. från god forskningssed hanteras enligt gällande regler och bidra till en öppenhet i hanteringen av dessa frågor.

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. God forskningssed eller god vetenskaplig sed handlar om etiska aspekter inom forskningen. De talar om vad god vetenskap är, det vill säga hur man gör ett gott vetenskapligt arbete, och anger hur en … Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik.
48000 efter skatt

variation theory quantum mechanics
polhemsgymnasiet stockholm
sar i munnen
viaplay ingen information tillgänglig
utbildning lärare åk 4-6

Att leva med Ehlers-danlos syndrom -hypermobilitetstypen

Student; Medarbetare; Kontakt; Sök personal; Bibliotek; Sök 2018-02-08 vikelse från god forskningssed avslutas av Högskolan. Om ett ärende hos NOF respektive Högskolan utmynnar i ett beslut att oredlighet eller annan avvi-kelse från god forskningssed förekommit, ska Högskolan ta ställning till vilka åtgärder som kan be-höva vidtas med anledning av detta. I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.